افتخارات شرکت هژیرصنعت

گواهی عضویت انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت

گواهینامه عضویت اتحادیه مخابرات

مجوز فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه ای

گواهی ایزو

تاییدیه دانش بنیان

گواهینامه صلاحیت پیمانکاری

پروانه بهره برداری

گواهی عضویت انجمن سازندگان مولد برق الکترونیکی

معرفی نامه داوری عمق تولید