بانک‌داری الکترونیک را استفاده بانک‌ها از اینترنت برای ارائه خدمات بانکی به مشتریان و استفاده مشتریان از اینترنت برای ساماندهی، کنترل و انجام تراکنش بر روی حسابهای بانکی خود تعریف می‌کنند. با این حال، برخی از صاحبنظران تعریف کلی تری ارائه کرده‌اند و استفاده از سایر ابزارها و کانال‌های الکترونیک نظیر تلفن همراه، تلفن و تلویزیون دیجیتال به منظور اطلاع‌رسانی، ایجاد ارتباط و انجام تراکنش بانکی را نیز مشمول تعریف بانک‌داری الکترونیک دانسته‌اند. مهمترین کانال‌های بانکداری الکترونیک عبارتند از: رایانه‌های شخصی، کیوسک، شبکه‌های مدیریت یافته، تلفن ثابت و همراه، دستگاه های خودپرداز، پایانه‌های فروش.

ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد درﺑﺎﻧﮏ: در ﮐﻠﯿﻪ سیستم های ﺑﺎﻧﮑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﺷﻌﺐ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺛﺒﺖ و ﻧﮕﻬﺪاری در ﺷﻌﺒﻪ، ﺑﺼﻮرت Online و ﯾﺎ Offline ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی ﻧﯿﺰ ارﺳﺎل ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺳﯿﺴﺘﻢ Offline: در ﺳﯿﺴﺘﻢ Offline اﻃﻼﻋﺎت روز ﺷﻌﺒﻪ ﭘﺲ از ﺛﺒﺖ در ﺷﺒﮑﻪ داﺧﻠﯽ ﺷﻌﺒﻪ در ﭘﺎﯾﺎن روز از ﻃﺮﯾﻖ ﺧﻄﻮط ارﺗﺒﺎﻃﯽ و ﯾﺎ ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻫﺎی ﻫﻤﺮاه از ﻗﺒﯿﻞ دﯾﺴﮑﺖ و ﯾﺎ CD ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.

سیستم Online: در ﺳﯿﺴﺘﻢ Online اﻃﻼﻋﺎت روز ﺷﻌﺒﻪ ﺑﻄﻮر ﻟﺤﻈﻪ ای از ﻃﺮﯾﻖ ارﺗﺒﺎط ﻣﺎﻫﻮاره ای، ﺧﻄﻮط ﭘﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ، بی سیم و … ﺑﻪ راﯾﺎﻧﻪ ﻣﺮﮐﺰی ارﺳﺎل ﻣﯽ ﮔﺮدد.

همانطور که از نحوه عملکرد سیستم ها مشخص است نوسانات و قطعی برق می تواند تاثیر بسزایی بر روی عملکرد سیستم داشته باشد، و روند کار را مختل کند. برای حل این مشکل می توان از UPS استفاده نمود و از قطع شدن سیستم در زمان اختلالات برقی جلوگیری نمود.

 

سایر: سازمان مهندسی فروش و خدمات پس از فروش شرکت هژیر صنعت با کمک و بهره گیری از تجارب و سوابق خود، آمادگی دارد تا در سایر کاربردها و یا نیازها، مشاور امین شما باشد.